De Cliëntenraad is er voor U!

Medezeggenschap:

Sinds 29 februari 1996 bestaat de wet medezeggenschap ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten vanuit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg, WMCZ, Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Op deze wet is de Cliëntenraad gestoeld en de bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement Cliëntenraad, dit reglement ligt ter inzage op het kantoor van AristoZorg B.V. te Heiloo

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van AristoZorg.

De raad is goed te vergelijken met een ondernemingsraad.

Cliënten, wettelijk vertegenwoordigers, familieleden van cliënten of mensen die voldoen aan de profielschets, vastgelegd in het huishoudelijk reglement, kunnen lid worden van de Cliëntenraad.

Doel van de Cliëntenraad:

  • Behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten
  • Probeert de rechtspositie van de cliënten te handhaven en te verbeteren
  • Bewaakt de zorg rondom de cliënten

Horen!                    Zien!                  Spreken!

Overlegstructuur:

De achterban van de Cliëntenraad wordt gevormd door de cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers en familieleden van AristoZorg, waarmee de Cliëntenraad op verschillende manieren contact onderhoudt. Dit gebeurt o.a. via de e-mail, brief en de (jaar)vergaderingen die in principe altijd openbaar zijn.

De Cliëntenraad streeft naar een optimale kwaliteit van de geboden zorg en het belang van de cliënten staat altijd voorop.

De Cliëntenraad toetst de zorg- en dienstverlening van AristoZorg.

De raad bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 5 leden.

De raad vergadert 5 keer per jaar, inclusief een jaarvergadering en voert regelmatig overleg met de directie van AristoZorg.

Adviezen:

De Cliëntenraad heeft een signalerende en adviserende taak over onderwerpen die de cliënten aangaan en invloed hebben op de zorg- en dienstverlening en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies bij belangrijke beslissingen, waaronder;

  • Bewaking, beheersing en/of verbetering van de kwaliteit van zorg.
  • Algemeen beleid inzake toelating van cliënten en beëindiging van zorgverlening aan cliënten.
  • Begroting en jaarrekening.
  • Samenwerkings- of fusieplannen.

 

Jaarverslag:

De Cliëntenraad legt verantwoording af over de verrichte werkzaamheden in het jaarverslag. Dit verslag ligt ter inzage op het kantoor van AristoZorg te Heiloo of is gratis via de e-mail te bestellen.

Bereikbaarheid:

De cliëntenraad is bereikbaar via deze website, kopje Cliëntenraad – Contact of via cliëntenraad@aristozorg.nl

U kunt ook een brief sturen aan:
Thuiszorg AristoZorg
Ter attentie van Cliëntenraad
Stationsweg 87A
1951 LJ Heiloo

Het is ook mogelijk om gewoon te bellen met nummer:
072 532 09 09 dit is het hoofdnummer van AristoZorg, u wordt dan teruggebeld door de voorzitter van de Cliëntenraad.