Aristo Zorg

Zorg naar een menselijke maat

AristoZorg levert naast wijkgerichte thuiszorg en thuisdiensten ook dagbestedingsactiviteiten. Op onze wijk inlooppunten kunt u terecht met al uw vragen over gezondheid, zorg en sociaal maatschappelijke onderwerpen. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via ons telefoonnummer: 072-5320909. De wijk inlooppunten zijn ook de locaties waar cliënten gebruik kunnen maken van dagbestedingsactiviteiten en/of een maaltijd.

Nieuw is onze dienstverlening op het gebied van respijtzorg voor kinderen –en volwassenen de  bemiddeling van vakanties met zorg. Hiermee bieden wij cliënten, hun naasten en mantelzorgers  een brede en unieke keuze naar menselijke maat. Ons werkgebied omvat Noord-Holland Noord, Zuid –en Midden Kennemerland en Zaanstreek / Waterland.

Missie

Het gaat om u, nu en straks 

Afhankelijk en kwetsbaar worden, door wat voor reden dan ook, brengt met zich mee dat je op een bepaald moment een beroep moet doen op de hulp van je partner en/of anderen.

AristoZorg is in deze situaties beschikbaar. Samen met u en uw naasten, zetten we de ondersteuning in die rekening houdt met wat u en uw naasten nog zelf kunnen en passend is voor uw specifieke situatie. Op deze wijze behoudt u de regie over uw eigen leven en waardigheid. Wij gaan graag met u in gesprek waarbij ons motto is dat niets onmogelijk mag zijn.

Voor onze medewerkers en vrijwilligers willen wij een organisatie zijn die hen in professioneel opzicht uitdaagt en inspireert.  Het enthousiasme van onze zorgverleners en de verbreding van hun deskundigheid komt ten goede aan de cliënt. Ten slotte gaat het om u.

Visie

De persoonlijke levenssituatie van de cliënt is het uitgangspunt voor onze zorg en dienstverlening. Voor AristoZorg zijn hierbij de belangrijkste aspecten het bevorderen van de zelfstandigheid en eigen regie, alsmede het respecteren van de eigenheid en waardigheid  van de cliënt.

Vanuit onze deskundigheid nemen wij waar nodig, maar nooit ongewenst onze verantwoordelijkheid. Cliënten moeten kunnen vertrouwen op de eerlijkheid en oprechtheid van onze medewerkers en organisatie. De grote betrokkenheid bij onze cliënten maakt dat wij graag bereid zijn iets extra’s te doen als dat nodig is.

Werkwijze

Onze medewerkers trekken er elke dag weer enthousiast op uit om u als cliënt, zo lang als mogelijk,  in uw eigen vertrouwde omgeving te ondersteunen, rekening houdend met wat u nog zelf kunt. Jaarlijks laten wij door een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de tevredenheid onder onze cliënten en medewerkers. Dit onderzoek nemen wij zeer serieus en verbeterpunten zien wij als een kans om onze dienstverlening op een nog hoger niveau te kunnen brengen.

AristoZorg volgt –en participeert in regionaal en landelijk (wetenschappelijk) onderzoek met als doel de meest effectieve, nieuwe ontwikkelingen te kunnen implementeren in het zorgproces. Onze dienstverlening proberen wij zo doelgericht en doelmatig mogelijk in te zetten.

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt regelmatig beoordeeld door externe deskundigen, zoals de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ).
Uiteraard betrekken wij de cliëntenraad bij de uitkomsten van de diverse onderzoeken.

Leveringsvoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden zijn conform de Algemene Voorwaarden voor zorg, opgesteld door zorgorganisatie ActiZ en branchevereniging BTN. Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad (SER). Onze leveringsvoorwaarden vindt u bij de downloads.

Klachten

Wij vinden het zeer belangrijk dat u ons laat weten wanneer u niet tevreden bent of een klacht wilt indienen. We begrijpen dat veel cliënten soms een drempel ervaren om een klacht in te dienen. Samen met u kunnen wij dan bekijken of uw klacht kan worden opgelost. Klachten kunnen mondeling en schriftelijk gemeld worden. Een mondelinge klacht kan meteen door ons opgepakt worden. Uw naasten of wettelijk vertegenwoordiger of aangewezen contactpersoon kunnen ook namens u een klacht indienen. Een klacht zien wij als signaal waarvan wij kunnen leren en kan leiden tot een verbetering van de zorg –en dienstverlening. De cliëntfolder van onze klachtenregeling alsmede een klachtenformulier kunt u hieronder downloaden.

Jaarverslag 2014

Ieder jaar publiceert AristoZorg haar jaarverslag. Hierin verschaffen wij inzicht en een overzicht in wat er het afgelopen jaar heeft plaats gevonden binnen onze organisatie.

Zo kunt u lezen over ons kwaliteitsbeleid zoals de ontwikkelingen en verbeteracties die we hebben geïmplementeerd. Ook geven we een beeld van de veranderingen die het overheidsbeleid met zich meebrengt voor de zorg aan onze cliënten.

Dit doen we geheel transparant, zoals u dat van ons gewend bent. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van het jaarverslag, neem dan gerust contact met ons op.

Directie

Mevrouw Petra Okker – Klooster

Directie / Raad van Bestuur

Éénhoofdige raad van bestuur (vanaf 2007).

De verantwoordelijkheden op het gebied van risicomanagement, kwaliteit en veiligheid alsmede welke informatie wordt gedeeld door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn expliciet en vastgelegd in de respectievelijke reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Daarnaast kent de Raad van Bestuur een eigen gedragscode. De reglementen van de Raad van Bestuur en –Toezicht van AristoZorg B.V., alsmede de gedragscode Raad van Bestuur zijn als downloads beschikbaar. De statuten van AristoZorg B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.